FormatŽabalj

Kako se svakodnevno obraća veliki broj građana zainteresovanih za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu SŠUP) nakon što je na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, Vlada Republike Srbije dana 19. januara 2023. godine donela odluku o osnivanju Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici, konkurs za upis biće raspisan od 3. aprila 2023. godine.

U ovoj školskoj ustanovi, počev od školske 2023/2024. godine veštine i znanja iz oblasti policijskih poslova, ekonomije, prava i administracije sticaće mladići i devojke koji su se odlučili da za svoj životni poziv izaberu policijsku profesiju.

Postupak izbora kandidata sprovodiće se u skladu sa​ Pravilnikom za upis učenika u srednju školu​ („Službeni glasnik RS“,​ broj 23/2023 od 24.03.2023.)

Upis u SŠUP vrši se na osnovu konkursa. Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva prosvete i ​ Ministarstva unutrašnjih poslova i SŠUP.

Postupak upisa sprovodi komisija, koju imenuje direktor SŠUP. Deo članova komisije imenuje se na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Komisija donosi poslovnik o radu.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;

2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave na konkurs za upis u školu iz stava 1. ovog člana;

3) ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole;

4) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;

5) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prijemni ispit za upis u SŠUP sastoji se iz četiri dela, po redosledu održavanja:

1) opšteg lekarskog pregleda;

2) provere bazično-motoričkog statusa;

3) psihološke selekcije;

4) specijalističkog lekarskog pregleda.

Planirano je da u Septembru ove godine SŠUP pohađa 210 učenika, a konačan broj biće naknadno definisan​ Odlukom o upisu učenika u školu za školsku 2023/24. godinu.

Učenicima će biti obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i udžbenici, školski pribor, odeća, obuća i druga oprema neophodna za pohađanje nastave i boravak u školi.

KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA

Opšti lekarski pregled

Opšti lekarski pregled obuhvata:

1) Ličnu anamnezu;

2) Uvid u Izvod iz zdravstvenog kartona;

3) Antropometrijska merenja (merenje telesne težine i određivanje BMI);

4) Fizikalni pregled kardiovaskularnog sistema;

5) Fizikalni pregled respiratornog sistema;

6) Fizikalni pregled lokomotornog aparata;

7) Gruba procena stanja čula (vid i sluh);

8) Opšta inspekcija: izgled, ponašanje, govor, postojanje tikova i nevoljnih pokreta, oštećenja na površini i ispod kože i drugo značajno odstupanje od propisanog ličnog izgleda policijskog službenika.

Kriterijumi i merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti na opštem lekarskom pregledu definisani su Listom morboznih stanja.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđuje Listu morboznih stanja prema kojoj se ocenjuje zdravstvena sposobnost za upis u SŠUP.

Na opštem lekarskom pregledu ocena​ ne zadovoljava​ se donosi ukoliko se utvrdi postojanje bolesti/stanja definisanih Listom morboznih stanja, a koje su kontraindikovane za upis u srednju školu.

Psihološka selekcija

Psihološka selekcija podrazumeva procenu kognitivnog i ličnosnog domena, i vrši se psihometrijskim testovima i intervjuom.

Psihološka selekcija se sprovodi u dve faze:

1) psihološko testiranje;

2) psihološki intervju.

Kandidati koji su položili psihometrijski test upućuju se na psihološki intervju, a kandidati koji nisu položili psihometrijski test ne prolaze u dalji proces selekcije.

Psihološki kriterijumi za potrebe selekcije jesu:

1) Intelektualna efikasnost – procena kognitivnih sposobnosti u aktuelnom trenutku (minimalno prosečna vrednost u postignuću na testovima);

2) Ličnosni pokazatelji emocionalne stabilnosti, zrelosti i socijalne adaptiranosti u skladu sa uzrastom (odsustvo negativnih indikatora).

Kandidati će na psihološkom intervjuu biti raspoređeni u četiri kategorije i to:

1) Kategoriju I – kandidati koji su u potpunosti zadovoljili kriterijume – 4 poena;

2) Kategoriju II – kandidati koji su zadovoljili kriterijume – 3 poena;

3) Kategoriju III – kandidati koji su zadovoljili minimum zahteva – 2 poena;

4) Kategoriju IV – kandidati koji nisu zadovoljili kriterijume i koji ne prolaze u dalji proces selekcije – 1 poen.

Provera bazično-motoričkog statusa:

Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuju se:

1) izdržljivost u snazi ruku i ramenog pojasa (test repetitivne snage ruku i ramenog pojasa, u vremenu od 30 sekundi);

2) izdržljivost u snazi mišića pregibača trupa (test pregibanje trupa, u trajanju od 30 sekundi);

3) eksplozivnost u snazi mišića donjih ekstremiteta (test skok u dalj iz mesta);

4) aerobni potencijal organizma (test trčanje 800 metara);

5) edukativni motorički potencijal – koordinacija ruku i nogu (test slalom sa tri lopte).

Svaki test procene bazično-motoričkog statusa vrednuje se od 0 do 5 poena, pri čemu ukupni maksimalni broj poena iznosi 25.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji ukupno osvoji 7 ili manje poena, odnos­no kandidat koji na bilo kom delu provere bazično-motoričkog statusa osvoji 0 po­ena.

Specijalistički leka­rski pregled

Specijalistički leka­rski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata​ obavlja Zavod za zdra­vstvenu zaštitu radn­ika Ministarstva unu­trašnjih poslova.

Kriterijumi i merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti na specijalističkom lekarskom pregledu definisani su Listom morboznih stanja.

NAPOMENA:

Preporuka je da kand­idati dolaze na prijemni ispit u SŠUP, odnosno drugu ustanovu u kojoj se sprovodi određeni deo prije­mnog ispita u pratnji roditelja/drugog zakonskog zastupnika, i tom prilikom su dužni da donesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.

Putne troškove, troš­kove lekarskog pregleda i troškove i org­anizaciju boravka u toku procesa prijemn­og ispita snose kand­ida

Svaki pojedinačni deo prijemnog ispita kandidata je eliminac­ioni za kandidate ko­ji ne zadovolje utvr­đene kriterijume za taj deo prijemnog is­pita.

Kandidat, kao i rodi­telj odnosno drugi zakonski zastupnik ka­ndidata imaju mogućn­ost da ostvare uvid u rezultate kandidata na svim delovima prijemnog ispita.

Obaveštavanje rodite­lja, odnosno drugog zakonskog zastupnika kandidata o vremenu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, provere bazično-moto­ričkog statusa i psi­hološke selekcije vr­ši se najkasnije tri dana pre njihovog početka.

Za kandidate koji ni­su zadovoljili utvrđene kriterijume na opštem lekarskom preg­ledu, proveri bazičn­o-motoričkog statusa, psihološkoj selekc­iji, na specijalisti­čkom lekarskom pregl­edu, roditelj, odnos­no drugi zakonski zastupnik kandidata mo­že, iz opravdanih ra­zloga, podneti zahtev komisiji za ponavl­janje svakog pojedin­ačnog dela prijemnog ispita u roku od je­dnog dana od dana te­stiranja, odnosno pr­egleda.

O opravdanosti zahte­va iz stava 9. odlučuje komisija.

Rezultati prijemnog ispita objavljuju se na internet stranici Ministarstva prosv­ete, Ministarstva un­utrašnjih poslova i SŠUP.

Na zahtev komisije, za kandidate koji su ispunili uslove kon­kursa i uspešno položili sve delove prij­emnog ispita, Minist­arstvo prosvete dost­avlja broj bodova os­tvaren na završnom ispitu, broj bodova ostvaren na osnovu op­šteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole i broj bodova osvojen na ta­kmičenjima iz čl. 8. i 9. Pavilnika o upisu učenika u srednju školu.

Preliminarna i konač­na rang lista kandidata utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razr­eda osnovne škole;

3) provere psihološk­og statusa;

4) provere bazično-m­otoričkog statusa.

5) broja bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. Pavilnika o upisu učenika u sredn­ju školu.

Preliminarna i konač­na rang lista objavljuju se na internet stranici Ministarstva prosvete, Ministar­stva unutrašnjih pos­lova i SŠUP.

Prvi kandidat na pre­liminarnoj i konačnoj rang listi ima naj­veći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj​ bodova.

Broj bodova na prove­ri psihološkog statusa iskazuje se tako što se ostvaren broj poena pomnoži brojem 25. Na osnovu prov­ere psihološkog stat­usa kandidat može da ostvari najviše 100 bodova.

Broj bodova na prove­ri bazično-motoričkog statusa iskazuje se tako što se ostvar­en broj poena pomnoži brojem četiri. Na osnovu provere bazič­no-motoričkog statusa kandidat može da osvoji najviše 100 bo­dova.

Ukupan najveći broj bodova koji kandidat može da ostvari je 300 bodova. Na ukupan broj bodova dodaju se bodovi ostvareni na takmičenjima iz člana 8. i 9. Paviln­ika o upisu učenika u srednju školu.

Kada veći broj kandi­data od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) osvojio veći ukupan broj bodova na proveri psihološkog statusa;

2) osvojio veći ukupan broj bodova na proveri bazično-motoričkog statusa;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu;

4) osvojio veći ukupan broj bodova iz opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

5) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. Pavilnika o upisu učenika u srednju školu.

Kandidat koji nije ispunio bilo koji od uslova konkursa, odnosno koji nije zadovoljio utvrđene kriterijume bilo kog dela prijemnog ispita, ne rangira se.

Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu za kandidate koji su ispunili sve uslove konkursa i zadovoljili utvrđene kriterijume na svim delovima prijemnog ispita, a po dobijanju broja bodova od Ministarstva prosvete .

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata može podneti komisiji zahtev za preispitivanje preliminarne rang liste u roku od jednog dana od dana objavljivanja.

Po okončanju postupka po zahtevima za preispitivanje preliminarne rang liste, komisija utvrđuje konačnu rang listu.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata u školu donosi komisija.

Na obrazložen predlog komisije, ministar može odobriti da se u SŠUP primi dodatni broj kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su sa uspehom položili sve delove prijemnog ispita, shodno redosledu kandidata na konačnoj rang listi, s tim da taj broj ne može prelaziti deset odsto od ukupnog broja učenika koji je predviđen konkursom.

Upis primljenih kandidata vrši se neposredno u SŠUP, po pravilu u narednih 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu kandidata.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika obaveštavaju se o prijemu i vremenu dolaska u školu najkasnije 15 dana pre početka školske godine.

Ako se učenik ne odazove na poziv iz prethodnog stava, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od dana početka školske godine, ili na sopstveni zahtev, u roku od 15 dana od početka školske godine u kojoj je upisan u prvi razred, prekine školovanje, smatraće se da je odustao od upisa u SŠUP.

Popuna broja učenika predviđenog konkursom usled odustajanja od upisa vrši se shodno redosledu kandidata na konačnoj rang listi.

 

Detaljne informacije na linku:

Upis u Srednju školu unutrašnjih poslova

Kategorije: Novosti

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *